Všeobecné smluvní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny služby společnosti Novach s.r.o. (dále jen Novach) se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 03484181 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C232330.
1.2. Všeobecné smluvní podmínky Novach tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Novach.
1.3. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na kterou byla služba převedena za podmínek stanovených níže.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Smluvní vztah mezi Novach a zákazníkem vzniká na základě podepsané smlouvy zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) a jejím potvrzením ze strany Novach, případně jejím zplnomocněným zástupcem (obchodním zástupcem) na základě písemné plné moci. Návrh smlouvy předkládá Novach. Jedno vyhotovení smlouvy po jejím uzavření předá Novach zákazníkovi.
2.2. Předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky Novach uznává a souhlasí s nimi.
2.3. Závazná rezervace služby vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy, zaplacením zálohy a potvrzením, že zákazník byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami.
2.4. Pokud nedojde ve lhůtě stanovené pro rezervaci služby k podpisu smlouvy a k jejímu doručení Novach, případně pokud smlouva nebude řádně vyplněna a nebude v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami, nebo pokud nebude ve stanovené lhůtě zaplacena záloha, je Novach oprávněna prodat službu jinému zákazníkovi.
2.5. Přijetím podepsané smlouvy a všech jejích příloh tvořících nedílnou součást smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s ní. Smlouva bude obsahovat minimálně:
a) označení smluvních stran
b) vymezení služby, zejména termín zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb, které jsou zahrnuty do ceny služby a místo jejich konání.
c) Cenu služby, včetně časového rozvrhu plateb a výši záloh, příplatkové služby mimo smluvní ujednání se zákazníkem se řidí individuálními ceníky partnerů Novach a jsou na vyžádání dostupné.
d) Způsob a rozsah stravování, je-li součástí služby.
2.6. Novach se zavazuje potvrzením smlouvy zákazníkovi zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami.
2.7. Novach zpracovává osobní údaje zákazníků uvedených na smlouvě včetně rodného čísla v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se zpracovávají pouze k účelu realizace služby dle smlouvy. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Novach a dále osobám, které jsou oprávněny služby Novach nabízet a poskytovat. Zákazník podpisem smlouvy souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů Novach až do doby jeho písemného odvolání. Při písemném odvolání souhlasu nebo na žádost zákazníka po skončení služby Novach zpracovávání údajů ukončí a osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zlikviduje.
2.8. Zákazník podpisem smlouvy stvrzuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů rovněž i jménem všech osob uvedených ve smlouvě.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Novach má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Platba dle smlouvy se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka připsána na účet Novach vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti.
3.2. Novach je oprávněna požadovat zálohy ve výši smluvně sjednané z celkové ceny, které jsou splatné dny uvedenými ve smlouvě, pokud není uvedeno jinak.
3.3. Doplatek celkové ceny musí být uhrazen (i například bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou na adresu Novach) tak, aby nejpozději v den splatnosti uvedený ve smlouvě, byla častka prokazatelně doručena Novach
3.4. Poplatky za odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.
3.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny služby zákazníkem je Novach oprávněna od smlouvy odstoupit bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Náklady spojené se zrušením účasti na službě (stornopoplatky) hradí zákazník.
3.6. Zákazník má právo na poskytnutí služeb dle smlouvy jen v případě plné úhrady dohodnuté ceny služby dle článku 3.1., pokud není smluvně ujednáno jinak.

4.CENA

4.1. Cenou služby se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, vyhlášené Novach po datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. K základním právům zákazníka patří:
5.1.1. Právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených služeb. Pokud zákazník bez zavinění Novach služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
5.1.2. Právo být seznámen s případnými změnami programu služby, rozsahu služeb a ceny.
5.1.3. Právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce Novach), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem Novach v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o službu, jehož účastníkem je nezletilá osoba.
5.1.4. Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku 8.2. (stornopoplatky).
5.1.5. Právo písemně oznámit Novach, že se místo něho služby zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti. Toto oznámení musí být doručeno Novach v termínu nejpozději 7 dní před uskutečněním služby. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny služby a poplatků spojených se změnou zákazníka viz článek č. 8.6.
5.1.6. Právo obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění Novach pro případ jejího úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. obsahující označení smluvní pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
5.1.7. Právo na reklamaci vad v souladu s článkem 9. Reklamace, odpovědnost za škody.
5.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
5.2.1. Zaplatit cenu služby v souladu s článkem 4. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník celou cenu služby ve stanoveném termínu, má Novach právo jeho smlouvu zrušit a účtovat odpovídající storno poplatek viz článek 8 těchto všeobecných podmínek.
5.2.2. Poskytnout Novach předem veškeré informace, které jsou zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb. Jde zejména o pravdivé a úplné uvedení všech požadavků a údajů zákazníka souvisejících se službou do smlouvy, též však o poskytnutí dalších případných dokumentů a předložení dokladů. Na předem neoznámené (nedoložené) skutečnosti se při realizaci služeb nebere ohled.
5.2.3. Bez zbytečného odkladu sdělovat Novach své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.
5.2.4. Převzít od Novach doklady potřebné pro čerpání služeb.
5.2.5. Ověřit si 24 hodin před uskutečněním služby aktuální informace o čase odjezdu telefonicky na centrále Novach, respektive e-mailem na info@novach.cz.
5.2.6. Nahlásit účast cizích státních příslušníků.
5.2.7. Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (občanský průkaz dle cílové země, pas, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. pokud jsou vyžadovány). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si sami obstarat bez asistence Novach. V případě, že si víza pro vstup do cílové či transferové země nezajistí, Novach nenese žádnou odpovědnost za případné škody – zde platí stejné podmínky jako při zrušení služby ze strany zákazníka.
5.2.8. Dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými dle smlouvy a platným pasem či jiným cestovním dokladem, pokud jsou požadovány.
5.2.9. Dostavit se na místo nástupu svozu včas, nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem dle pokynů k odjezdu. Pokud tak zákazník neučiní, je povinen si svoz zajistit sám a na vlastní náklady.
5.2.10. Řídit se pokyny pověřené osoby nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo při závažném narušení programu, průběhu služby či práv ostatních klientů je Novach oprávněna zákazníka ze služby vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na poskytování smluvených služeb stejně tak jako nárok na úhradu služeb nevyužitých.
5.2.11. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky služby.
5.2.12. Uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy.

6. POVINNOSTI A PRÁVA NOVACH

6.1. Novach je povinna pravdivě informovat klienta o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené smlouvy na základě informací, které má Novach k dispozici.
6.2. Novach je povinna mít uzavřenou po celou dobu své činnosti pojistnou smlouvu ve smyslu příslušných ustanovení zákona 159/1999 Sb. pro případ úpadku, na základě níž vzniká zákazníkovi uzavřením smlouvy právo na plnění v případě pojistné události viz článek 10.2.1.
6.3. Novach je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou všechny potřebné doklady viz článek 10.2.1., tyto doklady jsou platné pouze s potvrzením o úhradě zálohy nebo celé ceny služby.
6.4. Novach má právo neposkytnout zákazníkovi služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb ve smlouvě. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Novach ze smlouvy není Novach povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b. b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 16.2.2011.

7. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY, RUŠENÍ SLUŽBY

7.1. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedených ve smlouvě, odvozený na základě katalogové nabídky. Rozšíření služeb nad rámec katalogové nabídky musí být písemně uvedeno ve smlouvě, potvrzeno Novach a uhrazeno před jejich poskytnutím. K zahájení služby dochází v momentě, kdy klient začne poprvé čerpat některou ze služeb, které byly ve smlouvě do služby zahrnuty; k ukončení služby dochází ve chvíli, kdy klient ukončil čerpání služeb, které byly do služby ve smlouvě zahrnuty.
7.5. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti ubytováni v den příjezdu až po 14. hodině a v den odjezdu musí opustit pokoje do 12:00 hodiny (v některých ubytovacích kapacitách již do 10. hodiny). Časný příjezd či odjezd, anebo pozdější odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje a ani dalších služeb s ubytováním spojených. Pokud přesná specifikace objednaného pokoje (tzn. konkrétní trakt, patro, číslo pokoje či výhled) nebyla zvlášť placenou součástí smlouvy, je zákazník ubytován ve standardním pokoji dle kategorie objednaného ubyt. zařízení na základě rozhodnutí dodavatele služby (recepce). V případě objednání přistýlky se prostor v pokoji výrazně zmenší, s čímž je třeba předem počítat. Fotografie pokojů v katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí korespondovat s konkrétním pokojem, který je zákazníkovi na místě přidělen.
7.6. Jako plnohodnotný pobytový den se podle mezinárodních zvyklostí (viz článek 7.5.) počítá i takový nocleh, kdy je zákazník ubytován až při nočním či ranním příjezdu do hotelu, tedy po 14:00 hod. Podobně se za plnohodnotný pobytový den počítá i takový nocleh, kdy je pokoj klientem opouštěn kvůli časnému odjezdu dříve než ve 12:00 hodin. V těchto případech se nejedná o krácení klienta na smluvených službách.
7.7. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv storno poplatků:
- při zrušení služby společností Novach s. r. o.
- při změně termínu konání služby o více než 48 hodin
- při závažné změně programu, trasy poznávacích služeb, místa ubytování pobytových služeb, způsobu přepravy a ceny.
Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, dále též změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních, povětrnostních či kapacitních aj. Dále důvodů, změny kurzu české koruny viz článek 4.3.
7.8. Pokud je Novach nucena z objektivních důvodů před zahájením služby změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy (např. programu, trasy, termínu nebo ceny) a oznámit ji zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služby, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se změnami souhlasit či v opačném případě od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník ve lhůtě stanové Novach od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí a je povinen uhradit v dané lhůtě rozdíl v ceně. Lhůta pro odstoupení od smlouvy a lhůta splatnosti cenového rozdílu je stanovena na 5 dnů od doručení návrhu změn. Pokud zákazník tento závazek poruší, má Novach právo odstoupit od smlouvy a účtovat zákazníkovi stornopoplatky dle článku 8 těchto všeobecných podmínek.
7.9. Novach si vyhrazuje právo zrušit službu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu platících účastníků. Minimálním počtem účastníků se rozumí alespoň 70% obsazenost celkové kapacity míst. O zrušení služby je Novach povinna zákazníka písemně informovat nejpozději 10 dnů před odjezdem. Při zrušení služby má zákazník právo požadovat, aby mu Novach na základě nové smlouvy poskytla jinou službu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li Novach takovou službu nabídnout. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového služby nižší než již uskutečněné platby, je Novach povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi.
7.10. Novach je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu služby, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je Novach povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření služeb
- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb tam, kde nebylo aplikováno náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny služby a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že Novach zajistí náhradní plnění služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo podobné kategorie), nebo v případě nižší kvality služeb sníží cenu služby, jsou tato opatření považována za plnohodnotná plnění uzavřené smlouvy. Novach si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které Novach nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny služeb.
7.11. Novach může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:
7.11.1. Neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh služby. Novach má v tomto případě nárok na plnou úhradu ceny služby.
7.11.2. Jestliže uskutečnění služby je pro Novach ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. V takovém případě je však Novach oprávněna od smlouvy odstoupit a službu zrušit nejpozději do 10. dne před termínem zahájení služby. V obou případech je zákazník okamžitě informován a je mu nabídnuta změna smlouvy.
7.11.3. Bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým Novach nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Novach má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je Novach povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujícího zpět.
7.11.4. Pokud v průběhu služby není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny služby, ani na odstoupení od smlouvy.

8. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, STORNOPOPLATKY

8.1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem služby odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné.
8.2. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno Novach. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit Novach stornopoplatky, které jsou uvedeny ve smlouvě.
8.3. Pokud se zákazník nedostaví na službu, zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze služby vyloučen dle článku 5.2.11. nebo 7.11.1., má Novach nárok na úhradu plné ceny služby. V případě, že zákazník v průběhu služby svévolně zruší část služby nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
8.4. Novach má právo odečíst stornopoplatky od zaplacené zálohy nebo celé ceny služby.

9. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

9.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu dle platných zákonů ČR a EU.
9.2. Novach vychází při řešení reklamací mimo jiné z podkladů, které jí k této věci doloží klient, dále z platných zákonných norem, těchto Všeobecných smluvních podmínek , kodexu ITQ (International Travel Quality Standard) a jiných dostupných zdrojů, které uvede Novach u vyjádření k reklamaci.
9.3. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku osobě pověřené Novach a jednomu z jednatelů společnosti Novach s. r. o. Co se týče reklamací údajného nadměrného hluku, místního standardu služeb či nevyhovujících hygienických podmínek v destinaci, tyto reklamace jsou vždy posuzovány s ohledem na unikátní normy či předpisy, případně zvyklosti, platné v dané destinaci/letovisku (tzv. lokální specifika). Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo služby Novach reklamovat nejpozději do data uvedného ve smlouvě, nebo v případě, že se služba neuskutečnila, ode dne, kdy měla být služba ukončena podle smlouvy. Novach může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany Novach či jejích přímých dodavatelů služeb jednoznačně prokáže. Zákazník bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které klientovi v důsledku narušení dovolené (např. jejího zmaření nebo podstatného zkrácení) ze strany Novach objektivně vzniklo.
9.4. Klient má nárok na poskytnutí jen takových služeb, které jím byly ve smlouvě závazně objednány a současně zaplaceny. Závaznou je tedy jen služba klientem hrazená. Služby poskytované Novach zdarma, dále též služby uvedené např. v poznámce smlouvy, které nejsou klientem uhrazené, nemusejí být poskytovány a ani zpětně finančně kompenzovány.
9.5. Novach není odpovědná za služby, které nerealizuje (neorganizuje), ale jen jejich prodej zprostředkovává. Novach neručí za úroveň cizích služeb neuvedených ve smlouvě, např. u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné, aby klient takové služby reklamoval nejlépe ihned na místě u jejich realizátora (organizátora).
9.6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Novach (tzv. případy vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a společnosti zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Novach neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
- zákazníkem
- třetí osobou, která není spojena s poskytováním služby
- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
9.7. Při porušení povinnosti, ze které odpovídá, nahradí Novach zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, a to zejména v případech, byla-li služba zmařen nebo podstatně zkrácen.

9.8. Novach, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s Novach, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

10. POJIŠTĚNÍ

10.1. Cestovní pojištění
10.1.1. Novach doporučuje klientům uzavřít cestovní pojištění včetně pojištění pro případ zrušení služby - storna . Pojištěním klienta vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. Novach je pouze zprostředkovatelem pojištění, v případě pojistné události jí nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. Novach pouze poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Za veškeré náklady odpovídá pojišťovna. Při uzavření smlouvy obdrží zákazník kompletní podmínky pojištění. Základní pojištění nezahrnuje pojištění storna.
10.1.2. Pojištění storna je nepovinné a lze je zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním.
10.1.3. Pojištění se v případě vlastní dopravy vztahuje na pobyt, plus 1-2 dny cesty do místa pobytu dle vzdálenosti do místa pobytu.
10.1.4. Na druhu pojištění závisí případný nárok na náhradu škody. Při zjištění poškození zavazadla při dopravě si musí klient ihned na místě vyžádat písemné vyjádření dopravce. Pokud je konkrétní případ pojistné události ze strany pojišťovny či dopravce zamítnut, bere zákazník na vědomí, že jakoukoli náhradu nelze uplatňovat u Novach.

10.2. Povinné smluvní pojištění CK
10.2.1. Novach uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy Novach z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí služby
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu služby v případě, že se služba neuskutečnila
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou služby a cenou částečně poskytnutého služby v případě, že se služba uskutečnila pouze z části. Novach nebo její obchodní zástupce je povinen předat zákazníkovi současně se smlouvou o službě doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny služby/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí služby, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti společnosti v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

11. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 31.10.2016. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.
11.2. Katalogy služeb jsou vydávány ve velkém předstihu, Novach si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu a reklamních materiálech. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě.
11.3. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
11.4. Součástí Všeobecných smluvních podmínek jsou dva zásadní dokumenty: jednak ITQ kodex a jednak Základní informace k službám uvedené v příslušném katalogu, respektive na http://www.novach.cz/, které blíže upřesňují a specifikují poskytované služby a odpovědnost Novach za ně. Informace uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách odpovídají platným právním předpisům a Novach si vyhrazuje právo jejich aktualizace a změn. V případě změn zákona či souvisejících právních norem po vytištění katalogu a v době jeho platnosti budou příslušné změny uvedeny na internetových stránkách Novach http://www.novach.cz/ do doby vytištění nového katalogu s aktuálními Všeobecnými smluvními podmínkami.