Nabízíme školní výlety a exkurze pro střední i základní školy připravené na míru, nebo na klíč.
Nezávazná přihláška

Kurz hlavní vedoucí

Společnost Novach s.r.o. pořádá na základě udělené akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: MŠMT – 44632/2015-8) kurz Hlavní vedoucí zotavovací akcí, který je určen pro všechny osoby starší 18 let.

Sleva 2017

Pro koho je kurz určen

Kurz je primárně určen pro pracovníky z neziskových organizací, pro pořadatele letních dětských táborů, pro zaměstnance dětských domovů, domů dětí a mládeže, středisek volného času, pro studenty pedagogických oborů, nebo pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco nového. Po předchozí domluvě se kurzu může zúčastnit i zájemce mladší 18 let, kterému bude certifikát o úspěšném absolvování kurzu udělen až po dovršení 18 let věku. Minimální počet pro realizaci kurzu je 15 osob.

Obsah kurzu

Kurz se skládá celkem z deseti tématických bloků. Tématické bloky jsou složeny vždy nejprve z přednášky a následně z praktické výuky v týmech. Poměr obou organizačních forem výuky je v poměru 1:1.

 1. Základní právní předpisy / práva a povinnosti provozovatele akce
 2. Z obsahu bloku: Zajištění zákonných povolení pro provozování zotavovací akce (ohlášení na Krajskou hygienickou stanici, zajištění ošetřujícího lékaře v místě konání akce, ohlášení konání akce složkám integrovaného záchranného systému, aj.); Materiální a ekonomické zajištění zotavovací akce; Sestavení rozpočtu zotavovací akce; Výběr pracovníků zotavovací akce (uzavírání dohod s pracovníky – dobrovolnická smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o výkonu funkce). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vyhláška MZČR 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

 3. Táborová dokumentace
 4. Z obsahu bloku: Přihlášky účastníků na akci (náležitosti, vzor, forma), Potvrzení o zdravotní způsobilosti od ošetřujícího lékaře, Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, Hospodářská dokumentace, Zdravotnická dokumentace, aj. Dokumentace tábora.

 5. Hospodaření zotavovací akce
 6. Z obsahu bloku: Sestavení rozpočtu tábora (fixní aj. položky rozpočtu); Vedení peněžního deníku; Účetní doklady, Hmotná odpovědnost, Příjmové pokladní doklady a fakturace, Vyúčtování zotavovací akce.

 7. Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží
 8. Z obsahu bloku: Právní rámec bezpečnosti práce a základy odpovědnosti; Bezpečnost při činnostech: v místnosti a budovách; sportovní činnost; přeprava, pohyb na pozemní komunikaci; koupání, vodáctví, bezpečnost u vody; zimní sporty; oheň a požární ochrana; mimořádné a krizové situace.

 9. Základy pedagogiky a sociální psychologie
 10. Z programu: Skupinová dynamika; Vývoj skupiny; Vedení skupiny (účastníků); Pedagogické působení na neformální skupiny; Bezpečné sociální klima a jak ho mohu docílit, Práce s motivací.

 11. Základy managementu
 12. Z programu: Základy řízení lidí (personálu) na táboře; Zásady týmové práce; Motivace pracovníků; Vedení a řízení porad; Konflikt management.

 13. Sociálně patologické jevy na dětských táborech
 14. Z programu: Seznámení účastníků se sociálně patologickými jevy, které se vyskytují na dětských táborech (šikana, návykové látky, krádeže, apod.). Účastníci budou seznámeni s možnými postupy řešení těchto jevů; dále se dotkneme tématu „trestání“ dětí – funkce a účinnost trestů ve výchovně-vzdělávacím procesu.

 15. Programová a organizační příprava tábora
 16. Z obsahu: Práce s cíli jako základní pedagogickou kategorií (SMART); časový harmonogram zotavovací akce; režim dne; harmonogram přípravy; školení týmu vedoucích; apod.

 17. Hra a její funkce
 18. Z programu: Seznámení účastníků s jednotlivými typy her: hry na rozvoj spolupráce, hry pro reflexi, týmové a iniciační hry, hry na rozvoj komunikace, hry na důvěru, dobrodružná cvičení v přírodě, apod. Účastníci budou seznámeni se základními kategoriemi – motivace, pravidla, vyhodnocení, apod.

 19. Úvod do zážitkové pedagogiky
 20. Z programu: Seznámení se základním konceptem zážitkové pedagogiky, práce s cíli, Kolbův zkušenostní model učení, vedení reflexe.

Termíny

Kurz je rozložen celkem do tří dnů (1 odpolední program od 15 do 21 hodin; 2 celodenní program – praktická výuka). Pro názornost přidáváme konkrétní rozpis:

7. - 9. dubna 2017

Pátek: 15:00 – 21:00 (seznámení, 1. a 2. blok)
Sobota: 08:00 – 21:00 (3. - 6. blok - praktická výuka)
Neděle: 09:00 – 20:00 (7. - 10. blok – závěrečný test, reflexe)
(+ 5 hodin individuální příprava dle garanta kurzu.)

12. - 14. května 2017

Pátek: 15:00 – 21:00 (seznámení, 1. a 2. blok)
Sobota: 08:00 – 21:00 (3. - 6. blok - praktická výuka)
Neděle: 09:00 – 20:00 (7. - 10. blok – závěrečný test, reflexe)
(+ 5 hodin individuální příprava dle garanta kurzu.)

V případě splnění určitých podmínek není nutné se zúčastnit všech bloků. Bližší informace podá organizátor kurzu.

Kurz na míru

Nabízíme také kurz na míru, dojedeme za vámi kamkoliv po České republice. Stačí splnit minimální počet 15 účastníků na kurzu.

Místo konání

Kurz se bude konat v našich pronajatých prostorách v centru Prahy. K dispozici je nám zasedací místnost s dataprojektorem, kuchyňka pro občerstvení, apod. Prostory se nacházejí cca 200 m od stanice metra Florenc. Praktická výuka se pak bude konat ve Stromovce nebo v Prokopském údolí.

Cena

Obvyklá cena za celý kurz (5 tématických setkání) je 1 190Kč. V případě, že rozšíříte informaci o našem kurzu mezi své známé a z tohoto okruhu se někdo na akci přihlásí, vrátíme vám 150Kč za každého člověka, kterého přivedete.

Přihlášení

Uzávěrka přihlášek na kurz je vždy týden před kurzem (tedy do, 3.4.2017 a 5.5.2017)

Lektoři

Každý tématický blok vždy vede zkušený lektor s patřičným vysokoškolským vzděláním v daném oboru a s minimálně pětiletou praxí na letních dětských táborech.

Nezávazná přihláška na kurz Hlavní vedoucí zotavovacích akcí

Kontaktní informace
Termín
Vaše dotazy
Kontrola proti robotům